Utolsó módosítás: 2024. 03. 08.

Bevezető

A Vadonlesők Közössége Természetvédelmi Egyesület (a továbbiakban: VKTE) elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszik a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése során mind az Európai Unió adatvédelmi tárgyú szabályozása (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete - a továbbiakban: GDPR), mind a magyar jogszabályok, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

Az adatkezelő adatai

Elsődleges adatkezelő neve: Vadonlesők Közössége Természetvédelmi Egyesület (VKTE).

Elérhetőségei:

 • Székhely: 2013 Pomáz, Watthay u. 12. C/2.
 • Adószám: 19233813-1-13
 • Nyilvántartási szám: 13-02-0007760
 • Telefon: +36 30 286-11-88
 • E-mail cím: info@vadonkozosseg.hu

Fogalmi meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. kapcsolati űrlap kitöltése során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

A GDPR alapján az érintett jogosult arra, hogy:

 1. tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről (tájékoztatáshoz való jog);
 2. hozzáférést kapjon személyes adataihoz és az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben meghatározott információkhoz (hozzáférési jog);
 3. az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog);
 4. az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog);
 5. a tárolás kivételével megtiltsa a személyes adatainak kezelését (korlátozáshoz való jog);
 6. a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);

Az érintett természetes személyek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket Egyesületüknél szóban vagy írásban jelenthetik be az alábbi elérhetőségeken az Egyesület adatvédelmi felelősének címezve:

Adatkezelő neve: Vadonlesők Közössége Természetvédelmi Egyesület (VKTE)

 • Adatvédelmi felelős: Dr. Váczi Olivér
 • Elérhetőségei:
 • Székhely: 2013 Pomáz, Watthay u. 12. C/2.
 • Adószám: 19233813-1-13
 • Nyilvántartási szám: 13-02-0007760
 • Telefon: +36 30 286-11-88
 • E-mail cím: info@vadonkozosseg.hu

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét Egyesületünknél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postai levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • Fax: +36 1 391 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Web: www.naih.hu

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.